Bescherming van persoonsgegevens

Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: bijvoorbeeld uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres.

De persoonsgegevens worden verzameld door:

 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister wanneer u surft op de pagina’s van de website Talent Exchange. In uw browser beginnen ze met "https://www.talentexchange.be ". Wanneer een link u naar een andere website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten.
 • Talent Exchange wanneer u contact met ons opneemt.

U bent beschermd  op basis van:

 • de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Wettelijke basis van de verwerkingen

De opdrachten van Talent Exchange zijn gebaseerd op de toepassing van artikel 51 van het Koninklijk Besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federale administratief openbaar ambt en artikel 32 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.

Doel van de verwerkingen

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • u in te lichten;
 • uw vragen te beantwoorden.

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:  

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren;
 • om u een antwoord te geven in uw taal.

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren.

Verwerkte gegevens

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

SituatiesVerzamelde en verwerkte gegevens
U raadpleegt een of meerdere pagina’s.IP-adres.
U neemt via e-mail contact met ons op.E-mailadres dat u ingeeft en alle data dat u in uw bericht vermeldt. Metagegevens die al dan niet gekoppeld zijn aan uw e-mail.

De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren: taalkeuze, gebruikte zoekmachine, gebruikte trefwoorden, website waarlangs u gekomen bent, geraadpleegde pagina’s, raadplegingsduur per pagina, lijst van gedownloade bestanden, datum en uur van toegang, gebruikte browser, platform en besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:

Cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website:

 • session: één sessie
 • language: taalkeuze
 • has_js: hiermee kunt u bepalen of uw browser Javascript accepteert of niet (sessiestatus)

Statistische cookies van Google Analytics:

 • _ga
 • _gid
 • _gat

Bewaringsduur

De bewaringsduur:

 • van uw IP-adres: 24 uur
 • van de cookies: 13 maanden
 • van de uitwisselingen via e-mail: 24 maanden

De gegevens worden na afloop van deze termijnen verwijderd.

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.  

Veiligheid

Talent Exchange en FOD Kanselarij van de Eerste Minister waarborgen de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Let wel: op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten tal van aanvragen moeten behandelen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief naar onze functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs (deze kopie zal na het afsluiten van uw aanvraag worden verwijderd), met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

Contact: dpo@diplobel.fed.be

Talent Exchange
Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Karmelietenstraat 15 1000 Brussel
1000 Brussel

Klachten

Als u vindt dat Talent Exchange uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: contact@apd-gba.be

 

Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@diplobel.fed.be