Vertrek van een medewerker

Vertrek van een medewerker

Een medewerker vertelt je dat hij vertrekt? Geen paniek!

Een van je medewerkers vertelt je dat hij geselecteerd werd in het kader van een Talent Exchange-opdracht. Of je nu verrast bent of niet, we bekijken samen hoe je het beste met deze situatie kan omgaan.

Een vertrek anders bekijken

Op het eerste gezicht is het vertrek van een medewerker voor een opdracht uiteraard geen makkelijk te verwerken nieuws. Maar toch kan je proberen van deze situatie het beste te maken.

Hoe kan je deze tijdelijke afwezigheid in jouw voordeel benutten? Bekijk aandachtig de opdracht waarvoor jouw medewerker geselecteerd werd. Je kan hem bijvoorbeeld vragen om tijdens zijn opdracht een bepaalde competentie te ontwikkelen of een bepaalde expertise op te doen die verband houdt met de opdracht. 

Aarzel niet om als antwoord hierop ook een opdracht uit te schrijven. Maak gebruik van het Talent Exchange-systeem om een nieuwe medewerker te verwelkomen en geniet van zijn externe kijk op de dingen, zijn motivatie en zijn talenten.

Blijf in contact met uw medewerker tijdens zijn missie om zijn terugkeer naar het team te optimaliseren en zijn ervaring te waarderen. Om u hierbij te helpen, heeft het Talent Exchange netwerk een gids van goede praktijken ontwikkeld "Hoe de relatie in stand houden en de ervaring benutten die tijdens een Talent Exchange-opdracht is opgedaan?".

Link naar de getuigenis van Gaël Leclercq over het vertrek van een van zijn medewerkers.

Ondersteuning P&O om een oplossing te vinden voor het vertrek

Je kunt altijd rekenen op je personeelsdienst om samen met jou de gevolgen te bekijken van het vertrek van een medewerker voor een opdracht. Met die personeelsdienst kan je bovendien pistes uitwerken om voor deze situatie een oplossing te vinden.

Je kan bijvoorbeeld een post openstellen via interne mutatie. Denk ook eventueel aan team crafting om te zien hoe je de taken binnen je dienst anders kan verdelen en tegelijkertijd de talenten van elk teamlid kan valoriseren. Interne oplossingen, zoals een beroep doen op andere diensten, zijn soms ook een mogelijkheid. Je kan ook zelf een Talent Exchange-opdracht uitschrijven in antwoord op het vertrek, enz.

Geef blijk van een open geest!

Verbintenissen van de leden van het netwerk

Jouw organisatie is lid van het netwerk en heeft een toetredingscharter getekend. Een van de belangrijkste verbintenissen houdt in dat kandidaten die vragen om aan een Talent Exchange-opdracht te mogen deelnemen niet worden tegengehouden.

Als het vertrek van de medewerker problematisch is dan verbinden de leden zich ertoe te overleggen en samen naar een oplossing te zoeken. 

Valoriseer de ervaring

Een Talent Exchange-opdracht betekent voor iedereen een kans om te leren. Luister naar de ervaring van jouw medewerker en tracht er voor jouw organisatie voordeel uit te halen. Spoor hem aan om zijn ontdekkingen te delen en om te vertellen over wat hij meegemaakt heeft! Dat kan een bron van inspiratie zijn voor jouw organisatie.

Wat heeft hij uitgeprobeerd? Wat zijn de verschillen in praktijken die hij heeft waargenomen? Wat kan volgens hem vandaag nuttig zijn voor jullie organisatie?

Getuigenissen

Het vertrek van een medewerker is nooit evident maar inderdaad (...) er is altijd een manier om je te organiseren. Het is niet onoverkomelijk. Je overleeft het als diensthoofd en als team. In het team heeft dat zelfs gezorgd voor (...) een heropleving van de motivatie omdat sommige mensen uiteindelijk nieuwe taken deden, nieuwe activiteiten, ze pikten dingen op, dossiers die de medewerker deed en die gegeerd waren. Iedereen heeft er dus uiteindelijk iets bij gewonnen. En als puntje bij paaltje komt, was het voor iedereen interessant.

Gaël Leclercq (FOD Financiën)

Wanneer een medewerker vertrekt voor een Talent Exchange dan is dat inderdaad verrassend en soms moeilijk op te lossen maar in feite, en dat vergeet men soms, kunnen we zelf op dat ogenblik ook gebruikmaken van Talent Exchange. Dus waarom niet zeggen - het is ook een oplossing om het vertrek van een medewerker te compenseren - ‘ik open een Talent Exchange’, eventueel met hetzelfde profiel als dat van de medewerker en waarom niet voor min of meer dezelfde periode als die medewerker en zo dankzij Talent Exchange iemand verwelkomen. Dat kan interessant zijn omdat men ook de kennis ontdekt van iemand die in een andere FOD werkt en gedurende 12 maanden zijn kennis met ons komt delen. Men mag niet vergeten dat het Talent Exchange-systeem in beide richtingen werkt.

Gaël Leclercq (FOD Financiën)

Vaak gestelde vragen

Talent Exchange heeft als doel ontwikkelingskansen aan te bieden. Een medewerker behoort aan niemand toe. Hij is baas over zijn carrière. Het is algemeen gekend dat een medewerker tegenhouden een vergissing is. Als hij een kritieke functie uitoefent, kan met hem en de andere organisatie een dialoog worden aangegaan om samen een oplossing trachten te vinden. Bijvoorbeeld: om uitzonderlijk een opzeggingstermijn van meer dan één maand overeen te komen, een deeltijdse kracht te voorzien...

De basis blijft echter dat een medewerker vrij is om een opdracht te kiezen en deze basis wordt formeel aanvaard door de lidorganisaties van Talent Exchange. 

Talent Exchange heeft als doel ontwikkelingskansen aan te bieden. Aangezien de medewerker ten laste blijft van zijn oorspronkelijke organisatie is er geen financiële transfer of compensatie voorzien. De teamleider kan van de gelegenheid gebruikmaken om de structuur van zijn team te herschikken, om andere interne medewerkers de mogelijkheid te bieden nieuwe taken op zich te nemen. Ook kan hij aan zijn Talent Exchange-verantwoordelijke vragen om in ruil daarvoor een opdracht te mogen openen. 

In samenwerking met de afdeling P&O is het raadzaam om gedurende de hele opdracht de link met de medewerker te onderhouden en hem/haar regelmatig te informeren over veranderingen in het team of hem/haar uit te nodigen voor bijvoorbeeld een teambuilding. Deze acties motiveren de medewerker om na de opdracht terug te keren naar het team en de organisatie. Om de toegevoegde waarde van een missie te kunnen benutten, is het bovendien van essentieel belang om de verworven nieuwe vaardigheden te analyseren en te implementeren. De gids voor goede praktijken "Talent Exchange: sleutels om de terugkeer van de missie te ondersteunen en voort te bouwen op de opgedane ervaring" beschrijft deze aspecten.

Voor bijkomende vragen kan je contact opnemen met de Talent Exchange-vertegenwoordiger binnen je organisatie.